0,00

Du ønsker å tjene kr 450000

Dette tallet danner utgangspunktet for timeprisen du nå skal finne. Timeprisen bør brukes som bakgrunnsinformasjon for å gi riktige pristilbud.

Unngå så langt som mulig å fakturere på timebasis. Målet ditt er å overskride timeprisen din så mye markedet er villig til å gå med på. Det gjør du lettest med en prosjektpris, der du kan tilpasse prisnivået etter kundens profil. Du kan også lettere plusse på for ekstra bruksrettigheter til arbeidet du leverer.

Trinn 1: Er ønsket årsinntekt realistisk?

Hvor mye tjener fast ansatte og selvstendig næringsdrivende i samme jobb som deg? Hvor mye du tjene for å dekke private utgifter til bolig, mat, studielån, osv.?

Har du husket at du som næringsdrivende har dårligere sikkerhet enn en fast ansatt og derfor bør tjene en del mer? Ta også høyde for at det er 39 prosent skatt på personinntekt for næringsdrivende (inntil 51 prosent ved toppskatt).

Fyll ut feltene med tall som passer for firmaet ditt. Summene oppdateres automatisk.

Ønsket årlig bruttoinntekt (inntekt før skatt)

Trinn 2: Hvor mange dager kan du jobbe?

Alle blir syke innimellom, og alle har godt av ferie. Dessuten må du sette av tid til oppgaver som ikke blir betalt av kundene.

Antall arbeidsdager totalt (261 tilsvarer mandag til fredag)
Ferie (21 ukedager lovfestet, 25 ukedager avtalefestet)
Helligdager
Sykedager (inkludert dager med sykt barn)
Administrasjon (eksempel: 2 dager per måned)
Markedsføring, kompetanseheving (f.eks. 4 dager per måned)
Dager du ikke kan fakturere
Totalt antall fakturerbare ukedager
Dagsinntekt (årsinntekt delt på fakturerbare dager)

Trinn 3: Hvor mye koster det å drive butikken?

Næringsdrivende har mange utgifter som må bakes inn i fakturaene til kundene. Fyll inn årlige beløp nedenfor.

Reklame/markedsføring
Hardware/software/utstyr/maskiner
Kurs, opplæring, fagforeningskontingent, bøker, abonnementer
Konsulenthjelp, regnskapsfører, datareparatør, webdesigner, o.l.
Transportutgifter (kundemøter, pendling og andre jobbrelaterte reiser)
Forsikringer, brannsikring, backup, alarm o.l.
Frivillig pensjonssparing, sykepenge- og yrkesskadeforsikring, osv. (skatt/trygdeavgift skal ikke tas med)
Kontorlokaler, telefoni, internett, leie, strøm, renhold, inventar, kontorrekvisita
Andre faste utgifter
Dine driftsutgifter gjennom året
Dine daglige driftsutgifter

Trinn 4: Hvor mye fortjeneste ønsker du?

Alle firma har som målsetning å gå med størst mulig overskudd. Profitten blir brukt til å gjøre investeringer for videre vekst og eventuelt gi utbytte til aksjonærene. Også du som eier og driver firmaet ditt selv skal ha mer igjen for innsatsen enn bare lønn.

Fortjeneste i prosent (20% anbefales)
Daglig fortjeneste

Trinn 5: Hvor mye må du ta betalt?

Basert på tallene du har tastet inn, er dette prisene du skal basere faktureringen din på.

Daglig fakturabeløp (daglig inntekt + daglige utgifter + daglig fortjeneste)
Din timepris (daglig fakturabeløp delt på 7,5 timer)

Send dette skjemaet til deg selv (eller noen andre) på e-post: